Name In honor of/in memory of חלק התורה
Cohen, Eton Horav Moshe Wolfson נדה
Cohen, Rabbi Nosson Rav Yitzchok Kaplinsky דמאי
Cohen, Rabbi Nosson לרפו"ש ברוך אלחנן צבי בן הניא רבקה הוריות
Cyperstein, Rabbi Nosson Zvi All מנחות צז - קא
Cyperstein, Rabbi Nosson Zvi All מנחות קב - קו
Cyperstein, Rabbi Nosson Zvi The Roshei Yeshiva מנחות צב - צו
Cywiak, Mr. Yehuda Rav Dovid Stamm גיטין
Dancinger, Rabbi Tzvi Rav Avrohom Pam zt”l מעשרות
Dancinger, Rabbi Tzvi Rav Avrohom Pam zt”l מעשר שני
Diamond, Eli Horav Label Wulliger חלה
Diamond, Eli Horav Label Wulliger ערלה
Diamond, Mr. Pesach Rav Naftali Leshkowitz מועד קטן יב - טז
Diamond, Rabbi Yitzchok All Roshei Yeshiva נדה נז - סא
Diamond, Mr. Zevi Rabbi Yitzchok Diamond נדרים יז - כא
Diamond, Rabbi Boruch All Roshei Yeshiva יומא ב - ו
diamond, Rabbi raphael The Roshei Yeshiva יבמות עז - פא