Name In honor of/in memory of חלק התורה
Moeller, Rabbi Yitzy ר' חיים ישראל בן ר' דב הלוי בעלסקי זצ"ל עירובין סב - סו
Moeller, Rabbi Yitzy ר' חיים ישראל בן ר' דב הלוי בעלסקי זצ"ל בא
Moeller, Rabbi Yitzy ר' חיים ישראל בן ר' דב הלוי בעלסקי זצ"ל בשלח
Moeller, Rabbi Yitzy ר' חיים ישראל בן ר' דב הלוי בעלסקי זצ"ל תרומה
Moeller, Rabbi Yitzy ר' חיים ישראל בן ר' דב הלוי בעלסקי זצ"ל תצוה
Moeller, Rabbi Yitzy ר' חיים ישראל בן ר' דב הלוי בעלסקי זצ"ל כי תשא
Moeller, Rabbi Yitzy ר' חיים ישראל בן ר' דב הלוי בעלסקי זצ"ל נדה סב - סז
Moeller, Rabbi Yitzy ר' חיים ישראל בן ר' דב הלוי בעלסקי זצ"ל נדה סח - עג
Moeller, Rabbi Yitzy ר' חיים ישראל בן ר' דב הלוי בעלסקי זצ"ל ויקהל
Moeller, Rabbi Yitzy ר' חיים ישראל בן ר' דב הלוי בעלסקי זצ"ל פקודי
Moeller, Rabbi Yitzy Alan and Hindy Rosenberg עירובין סז - עא
Moeller, Rabbi Yitzy Don and Gittel Moeller עירובין עז - פא
Moeller, Rabbi Yitzy Leah Rosenberg A''H שבת קנב - קנז
Moeller, Rabbi Yitzy Chaim Nachman Rosenberg A''H שבת קמז - קנא
Moeller, Rabbi Yitzy Shayovich משה יעקב שבת קמב - קמו
Moeller, Rabbi Yitzy Shayovich עטיא פייגא שבת קלז - קמא