Name In honor of/in memory of חלק התורה
Abramczyk, Mr. Sruly Rabbi Boruch Rabinowitz Rabbi Naftuli Leshkowitz Rabbi Yaakov Moshe Brog Rabbi Yehuda Friedman Rabbi Sender Hollander בבא בתרא ז - יא
Aharonof, Mr. Shaya R' Nissim Chaim Aharonof (Chef) ברכות מז - נא
Alter, Mr. Chaim Horav Yisroel Reisman חולין סב - סו
Anflick, Mordechai Rav Shmuel Kushelevitz zt”l מעילה
Avezov, Rabbi Zecharia Horav Yisroel Reisman הוריות
bader, Rabbi shlomo Rav Osher Katzman zt”l בבא בתרא ב - ו
Belsky, Mr. Jacob Rav Yisroel Belsky zt”l אסתר
berger, Mr. dovid Rav Avrohom Pam zt”l מכשירין
berger, Mr. dovid Rav Yisroel Belsky zt”l טבול יום
berger, Mr. dovid Rav Yaakov Kamenetsky zt”l ידים
Blum, Mr. Avi Rav Aharon Yeshaya Shapiro zt”l תענית כב - כו
Blum, Mr. Avi Rav Aharon Yeshaya Shapiro zt”l תענית כז - לא
Blum, Mr. Avi Rav Aharon Yeshaya Shapiro zt”l תענית יז - כא
Blum, Mr. Avi Rav Aharon Yeshaya Shapiro zt”l תענית יב - טז
Blum, Mr. Avi Rav Aharon Yeshaya Shapiro zt”l תענית ז - יא
Blumenfrucht, Rabbi Zishe All the Roshei Hayeshiva z"l גיטין סב - סו