Mazel Tov Rabbi & Mrs. Yanky Lieser upon the birth of a baby girl. Mazel Tov to the grandparents Rabbi & Mrs. Yehoshua Piotrkovski.