Mazel Tov to Rabbi & Mrs. Moishe Dovid Lebovits upon the upcoming Bar Mitzva of their son Elya, a talmid in our Yeshiva. Mazel Tov to the grandparents Mr. & Mrs. Yossie Lebovits and Rabbi & Mrs. Dovid Neuhauser.